Generalforsamling 2024

 

 

Referat af generalforsamlingen den 19. februar 2024. kl. 14.15

Sted: Café Asta, Valby Langgade 62.

 

Valg af dirigent: Lisbeth Krohn blev valgt med akklamation

 

Formandens beretning for 2023 v/Hanne Thorsen 

Der var ingen bemærkninger fra forsamlingen til beretningen

      Formandens beretning blev vedtaget med akklamation. (kan læses på hjemmesiden).

 

Fremlæggelse af regnskab og budget for 2023

      Kasserer Jens Davidsen fremlagde årsregnskabet, som udviser en sund økonomi. 

      Flere poster blev kommenteret. Der var ikke betydende udsving i forhold til tidligere år. 

      Der var ingen bemærkninger til årsregnskabet fra forsamlingen.

      Årsregnskabet blev vedtaget med akklamation.

      Regnskabet og budgettet bliver lagt på hjemmesiden.

      Der kom ingen bemærkninger til budgettet fra forsamlingen.

      Kontingentet fastholdes uændret.

      Budgettet blev vedtaget med akklamation.

 

Hjemmesiden 

Merete Jørgensen gennemgik vores nye hjemmeside, som har været et stort arbejde at         opbygge. Hjemmesiden rummer mange funktioner der er logisk og overskueligt opbygget i et flot layout. Der blev på skærmen vist eksempler på søgemuligheder. Hjemmesiden kan nu allerede googles.

                                                                                                                                   

Bestyrelsens havde fremlagt et ændringsforslag til vedtægterne

      Ændringsforslaget var udsendt til medlemmerne sammen med regnskabet

      Nuværende tekst: Generalforsamlinger: Afholdes i forbindelse med et forårsmøde og 

      Indkaldes med tre ugers varsel ved e-mail til medlemmerne.

      Bestyrelsen foreslår: Generalforsamlinger: Afholdes i forbindelse med årets første 

      medlemsmøde dog senest ved udgangen af første kvartal og der indkaldes med 3 ugers

     varsel ved e-mail til medlemmerne. (Det fremhævede er indføjet p.g.a. et medlemsforslag).

      Forslaget blev vedtaget med akklamation.

 

      Valg til bestyrelsen 

      Bodil Frost ønskede ikke genvalg.  I stedet stillede Allan Horn op. 

      Hans-Chr. Gelf-Larsen og Hanne Schaldemose Nielsen genopstillede som suppleanter.

      Alle tre medlemmer blev indvalgt med akklamation.

 

Valg af revisor

Nuværende revisorer Erik Magid og Tom Christensen - genopstillede og blev valgt med akklamation.

  

Valg af reviorsuppleant

Anette Schultz genopstillede og blev valgt med akklamation.

 

Eventuelt

Susanne Bülow fremførte et ønske, på vegne af ” Dansk Medicinsk-historisk Selskab”, om at foreningens medlemmer indsendte beretninger til Selskabets årbog om interessante oplevelser igennem et langt liv som læge, til gavn for unge kollegaer. Susanne fortalte personligt om sine7 ophold på astmahjemmet i Kongsberg i Norge og den store gavn opholdene havde givet hende.

Karsten Tørholm ønskede -og fik- forklaring på principperne ved valget af bestyrelsesmedlemmer.

 

Dirigenten sluttede generalforsamlingen og takkede for en sober debat i god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for en fin ledelse af generalforsamlingen. 

 

Til stede var 28 medlemmer og 4 gæster.

 

Efterfølgende bestyrelseskonstituering 19-2-2024

Hanne Thorsen, formand

Christine Felding, næstformand

Jens Davidsen, kasserer

Sekretær ubesat

Merete Jørgensen, bestyrelsesmedlem

Søren Kjærem Nielsen, bestyrelsesmedlem

Allan Horn, nyt bestyrelesmedlem

Hanne Schlademose Nielsen, suppleant

Hans-Chr. Gelf-Larsen- suppleant

                                                                                                                                  

Referent: Hans-Chr. Gelf-Larsen